Dede computers home page.
Algemene Verkoop en Herstel Voorwaarden
 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. Klachten omtrent de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons schriftelijk gemeld worden binnen de vijf dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de wederverkoop van de goederen.
 3. Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen. Zolang de goederen niet volledig betaald zijn blijven ze eigendom van de verkoper.
 4. Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 5. In onze verkoopprijzen zijn alle taksen, milieuheffingen, auteursrechten of andere belastingen inbegrepen.
 6. De verkoper is niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal, het waardeverlies, dataverlies of de beschadiging van door de klant aan hem toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van Dede Computer een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal de verkoper aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zijn eigen fout of nalatigheid of deze van zijn aangestelde, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.
 7. In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, onder meer en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : men moet consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd, het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt. Het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten : zodra vb. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen. Het verzakingsrecht moet binnen de zeven werkdagen worden uitgeoefend. van Indien het goed reeds in het bezit van de koper is, moet deze binnen dezelfde termijn van 7 dagen het goed terugbrengen, eventueel terugsturen op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten. Indien de klant reeds had betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking op een rekeningnummer door hem op te geven.
 8. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de afgesproken datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van tien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 9. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 15% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100,00 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.
 10. In geval de koper zijn bestelling annuleert is deze verplicht een forfaitaire schadevergoeding te betalen ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schadevergoeding te eisen.
 11. Op alle producten geldt er een standaard garantie van 2 jaar carry-in , tenzij er ander voorwaarden gelden door de fabrikant. Garantie is enkel geldig indien u de originele aankoopfactuur kan voorleggen en indien de goederen in hun originele verpakking, inclusief drivers en handleidingen worden teruggestuurd. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan. Fysiek beschadigde (verbrand, gebroken ,...) producten vallen niet onder garantie.
 12. Indien er producten worden binnen gebracht als defect en indien er na interne controle blijkt dat deze producten toch niet defect zouden zijn zal er vaste kost worden aangerekend met een minimum van 15 euro.
 13. Indien een product wordt binnen gebracht dat defect is dient er een duidelijk beschrijving van het defect te worden meegeleverd. Bij gebreke hieraan wordt het product op kosten van de afzender teruggestuurd.
 14. Bij elke aankoop bij Dede Computer krijg je een factuur. Daarop staan per product de garantievoorwaarden vermeld. Hou dus steeds je factuur bij en kijk daarop na of je nog garantie hebt. Als dat het geval is, dan kan je omruiling of herstelling vragen. In geval van defect zal je het product moeten terugsturen of terugbrengen naar Dede Computer (carry-in garantie). Terugsturen gebeurt in dit geval op jouw kosten. Na de garantieprocedure kan je het product terug komen ophalen, of kan je vragen om het te leveren via koerier of Kilopost(de kosten hiervan zullen in rekening worden gebracht). Soms moet je ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant. Als je "on-site" garantie hebt, dan zal hij een reparateur of een vervangtoestel brengen bij jou thuis, op zijn kosten.
 15. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent (België) bevoegd.